انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۱/۱/۲۳
-
بنیان های نظری پارادایم رابطه ای در طرح های توسعه
مدرس/مدرسان: دکتر افراخته - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۱/۲۳ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/1/23 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:http://vc2.khu.ac.ir/research-week
لینک ورود به کارگاه:
http://vc2.khu.ac.ir/research-week//


۱۴۰۱/۱/۳۰
-
کند و کاو تحولات بخشی مرکزی شهرها (مورد گرگان)
مدرس/مدرسان: دکتر سلیمانی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی ، دکتر زنگانه - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۱/۳۰ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

توجه مهم:این کارگاه به زمان دیگری موکول شده است
لینک ثبت و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه :http://vc2.khu.ac.ir/research-week/

۱۴۰۱/۲/۷
-
تبیین فرصت های ژئو اکونومیکی ج.ا.ایران در فضای پسا جنگ سوریه
مدرس/مدرسان: دکتر افشین متقی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۷ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/29 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی :https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc.khu.ac.ir/research-week
دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ژئوپلتیک ایران برگزار می کند:

۱۴۰۱/۲/۱۷
-
داده های آب و هواشناسی و عدم قطعیت در مطالعات تغییر اقلیم
مدرس/مدرسان: دکتر مهری اکبری - هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیای دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۱۷ - ساعت 10 مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/17 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۱/۲/۲۰
-
تحولات کیفیت زندگی در مناطق شهری
مدرس/مدرسان: دکتر شماعی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی ، دکتر فصیحی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی ، دکتر پریزادی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۲۰ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/20 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و ورود به کارگاه:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/

۱۴۰۱/۲/۲۱
-
چارچوب و فرایند تهیه طرحهای توجیهی گردشگری
مدرس/مدرسان: دکتر جاویدان - هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۲۱ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/

۱۴۰۱/۲/۲۷
-
توسعه ی منطقه ای در استان گلستان
مدرس/مدرسان: دکتر سلیمانی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی ، دکتر زنگانه - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۲۷ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/27 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/

۱۴۰۱/۳/۱
-
تحولات فعالیت های اقتصادی و آینده عشایر
مدرس/مدرسان: دکتر وحید ریاحی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱ - ساعت 20 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/۱۴۰۱/۳/۱
-
کارگاه نقشه بردای ریز مقیاس
مدرس/مدرسان: دکتر سدیدی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱ مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

با عرض پوزش این کارگاه لغو گردیده و در تاریخ دیگری اطلاع درسانی خواهد شد.  

۱۴۰۱/۳/۷
-
وبینار بین المللی جهت گیری راهبردی توسعه گردشگری:تحلیل مقایسه ای تجارب در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پادشاهی عمان
مدرس/مدرسان: دکتر منوچهر جهانیان - رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ ، دکتر علی موحد - عضو هیات علمی گروه گردشگری دانشگاه خوارزمی ، دکتر زاهد قادری - عضو هیات علمی گروه گردشگری دانشگاه هنر و علوم اجتماعی سلطان قابوس عمان ، دکتر مجتبی جاودان - مدیر گروه گردشگری دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۷ - ساعت 17 مکان برگزاری: https://vc.khu.ac.ir/research-week
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/7 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:https://vc.khu.ac.ir/research-week

۱۴۰۱/۳/۹ و۱۲۸۰/۹/۲۳
-
شیوه نگارش متن سیاست گذاری راهبردی
مدرس/مدرسان: دکتر مراد کاویانی راد - دانشیار گروه آموزشی جغرافیایی سیاسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۹ و۱۲۸۰/۹/۲۳ - ساعت 16 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/9 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc.khu.ac.ir/research-week

۱۴۰۱/۳/۲۲
-
مدلسازی هیدرولیکی پهنه های سیلابی در رودخانه های شهری
مدرس/مدرسان: دکتر احمد آبادی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۲۲ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۱/۳/۲۴
-
نگاهی به تحولات بخش مرکزی شهرها (مورد گرگان)
مدرس/مدرسان: دکتر محمد سلیمانی - عضو هیئت علمی گروه انسانی دانشکده علوم جغرافیای دانشگاه خوارزمی ، دکتر احمد زنگانه - عضو هیات علمی گروه انسانی دانشگاه خوارزمی ، دکتر تاج الدین کرمی - عضو هیات علمی گروه انسانی دانشگاه هنر و علوم اجتماعی سلطان قابوس عمان
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۲۴ - ساعت 16 مکان برگزاری: https://vc.khu.ac.ir/reaearch-week
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/26 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به وبینار:https://vc.khu.ac.ir/reaearch-week

۱۴۰۱/۳/۳۰
-
تجربه برگزیدگان طرح شهید وزوایی (بنیاد نخبگان)در دانشکده علوم جغرافیایی
مدرس/مدرسان: دکتر مراد دلالت - برگزیده بنیاد ملی نخبگان و دانش آموخته جغرافیایی سیاسی ، سرکار خانم سمیه عزیزی - برگزیده بنیاد ملی نخبگان و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، جناب آقای حسن مومنی - کارشناس دانشجوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۳۰ - ساعت 16 مکان برگزاری: مجازی
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:https://vc.khu.ac.ir/research-week

۱۴۰۱/۴/۱۳
-
سومین کارگاه آشنایی با سامانه های همانند جو و ثبت مدارک علمی در ایرانداک
مدرس/مدرسان: دکتر سید محمد تقی رئیس السادات - دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران ، جناب آقای حسن مومنی - کارشناس دانشجوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۱۳ - ساعت 17 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/5/13 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:https://vc.khu.ac.ir/research-week۱۴۰۱/۵/۵
77 نفر
کارگاه آموزشی زمان ها در زبان انگلیسی
مدرس/مدرسان: جناب آقای علیرضا ابراهیمی - مدرس بین المللی زبان انگلیسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۵/۵ - ساعت 19 مکان برگزاری: LMS
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/6/5 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: 77 نفر

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:https://vc.khu.ac.ir/research-weekکلیه حقوق این وب سایت متعلق به جغرافیا می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Geography