انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۲/۸
-
کارآفرینی و مهارت آموزی در جامعه شناسی
مدرس/مدرسان: دکتر سیامک زند رضوی - عضو هیات علمي بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دکتر حمزه نوذری - عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه جامعه شناسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۲/۸ - ساعت 20:30 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/3/15 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران ،مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه خوارزمی و گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:نشست علمی :کارآفرینی و مهارت آموزی در جامعه شناسی 
توجه مهم :دانشجویانی فقط در این کارگاه ثبت نام کنند که در تاریخ ۱400/02/08 در کارگاه حضور داشتند .

برای دریافت گواهی،ثبت نام و انتخاب کارگاه الزامی است.

۱۴۰۰/۲/۲۹
-
کارآفرینی و مهارت آموزی در علوم زمین
مدرس/مدرسان: دکتر بهزاد مهرابی - عضو هیات علمي ، دکتر عطا شاکری - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۲/۲۹ - ساعت 14 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/3/15 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

کارآفرینی و مهارت آموزی در علوم زمین
توجه مهم :دانشجویانی فقط در این کارگاه ثبت نام کنند که در تاریخ 1400/02/29 در کارگاه حضور داشتند .

۱۴۰۰/۲/۲۲
-
مهارت اساسی در بازارکار،کارگاه مهارت تفکر انتقادی
مدرس/مدرسان: دکتر یحیی قایدی - دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۲/۲۲ مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/6/31 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


توجه!این کارگاه را فقط افرادی ثبت نام نمایند که در تاریخ 22 اردیبهشت 1400 شرکت داشته اند و قصد گرفتن گواهی حضور دارند.

۱۴۰۰/۹/۲۲
-
مهارتهای ارائه شفاهی
مدرس/مدرسان: دکتر علی میثاقی - عضو هیئت علمی دانشکده علوم مین دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir/
لینک حضور در کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/reuxrwm8wkbt/

۱۴۰۰/۹/۱۵
-
آگاهی های مربوط به سازمان بنگاه و تجارت
مدرس/مدرسان: دکتر حمزه خواستار - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۵ - ساعت 17 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/15 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir/
لینک ورود به کارگاه:http://vc.khu.ac.ir/khastar