انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۲۰ تا ۱۴۰۰/۶/۲۵
34 نفر
وبینار(سمپوزیوم یک هفته با سلول)
مدرس/مدرسان: سمپوزیوم یک هفته با سلول
زمان برگزاری: ۲۰ تا ۱۴۰۰/۶/۲۵ - ساعت 9 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/6/30 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: 34 نفر

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

شرکت در وبینار رایگان می باشد.
 
هزینه ثبت نام و دریافت گواهی کارگاه ها برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی، 50000 تومان و برای سایر شرکت کنندگان 80000 تومان می باشد.
 
نشانی وبینار: https://vc.khu.ac.ir/rjw6utrgfa0j
 

۱۴۰۰/۶/۲۰
-
کشت سلول و بافت گیاهی:راهی به سوی خود اشتغالی
مدرس/مدرسان: دکتر پریسا جنوبی - عضو هیات علمي دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۶/۲۰ - ساعت 15 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/6/30 هزینه: 800,000 ریال
ظرفیت: 60 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

هزینه ثبت نام و دریافت گواهی کارگاه برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی، 50000 تومان و برای سایر شرکت کنندگان 80000 تومان می باشد.
۱۴۰۰/۶/۲۱
-
معرفی سلول های بنیادی: کشت و کاربرد
مدرس/مدرسان: دکتر گیلدا کریمی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۶/۲۱ - ساعت 15 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/6/30 هزینه: 800,000 ریال
ظرفیت: 60 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

هزینه ثبت نام و دریافت گواهی کارگاه برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی، 50000 تومان و برای سایر شرکت کنندگان 80000 تومان می باشد.۱۴۰۰/۶/۲۲
-
مفاهیم کشت سلول و استخراج سلولهای بنیادی مزاشمی از مغز استخوان موش
مدرس/مدرسان: دکتر حدیث زینلی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۶/۲۲ - ساعت 15 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/6/31 هزینه: 800,000 ریال
ظرفیت: 60 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

هزینه ثبت نام و دریافت گواهی کارگاه برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی، 50000 تومان و برای سایر شرکت کنندگان 80000 تومان می باشد.
۱۴۰۰/۶/۲۳
-
تکنیکهای نوین در مهندسی بافت
مدرس/مدرسان: دکتر هانیه جلالی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۶/۲۳ - ساعت 15 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/6/31 هزینه: 8 ریال
ظرفیت: 60 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

هزینه ثبت نام و دریافت گواهی کارگاه برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی، 50000 تومان و برای سایر شرکت کنندگان 80000 تومان می باشد.
۱۴۰۰/۶/۲۴
-
هم کشتی سلول های محافظ گناد تناسلی با سلول های بنیادی لوله سمینی فروس: مدل بیولوزیکیدر درمان ناباروری
مدرس/مدرسان: دکتر الهه امینی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۶/۲۴ - ساعت 15 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/6/31 هزینه: 800,000 ریال
ظرفیت: 60 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

هزینه ثبت نام و دریافت گواهی کارگاه برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی، 50000 تومان و برای سایر شرکت کنندگان 80000 تومان می باشد.
۱۴۰۰/۶/۲۵
-
تکنیک انتشار از چاهک به منظور بررسی ضد قارچی ترکیبات سنتیک شیمیایی
مدرس/مدرسان: دکتر ویدا تفکری - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۶/۲۵ - ساعت 9 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/6/31 هزینه: 800,000 ریال
ظرفیت: 60 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

هزینه ثبت نام و دریافت گواهی کارگاه برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی، 50000 تومان و برای سایر شرکت کنندگان 80000 تومان می باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرسلول می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | sc