انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۹/۱۷
-
وبینار اقتصاد اطلاعات و کتابخانه ها
مدرس/مدرسان: دکتر مجید افشاری راد - رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ، دکتر علی اکبر سرپرست - کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۷ - ساعت 13 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/25 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه به منظور شناسایی بیشتر کتابخانه و منابع آن و همچنین نقش مهم آن در تحقیق و پژوهش :وبینارها و کارگاه های را در هفته پژوهش برگزار می کند:
وبینار اقتصاد اطلاعات و کتابخانه ها
دکتر مجید افشاری راد:رئیس کتابخانه مرکزی ؛ دکتر علی اکبر سرپرست کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی

لینک ورود به کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/b-talk/
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir


۱۴۰۰/۹/۲۳
-
وبینار نقش سواد اطلاعاتی در خودتوانمندسازی دانشگاهیان
مدرس/مدرسان: دکتر محمد زره ساز - عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۳ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/25 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه به منظور شناسایی بیشتر کتابخانه و منابع آن و همچنین نقش مهم آن در تحقیق و پژوهش :وبینارها و کارگاه های را در هفته پژوهش برگزار می کند:وبینار نقش سواد اطلاعاتی در خودتوانمندسازی دانشگاهیان
دکتر محمد زره ساز عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

لینک ورود به کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/b-talk/
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir

۱۴۰۰/۹/۳۰
-
وبینار نقش کتابخانه های دانشگاهی در پشتیبانی از آموزش مجازی
مدرس/مدرسان: دکتر محمد زره ساز - عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۳۰ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/25 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه به منظور شناسایی بیشتر کتابخانه و منابع آن و همچنین نقش مهم آن در تحقیق و پژوهش :وبینارها و کارگاه های را در هفته پژوهش برگزار می کند: وبینار نقش کتابخانه های دانشگاهی در پشتیبانی از آموزش مجازی
دکتر محمد زره ساز:عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی 
لینک ورود به کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/b-talk/
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir

۱۴۰۰/۱۰/۱۴
-
وبینار مالکیت فکری و مدیریت حقوق دیجیتال DRM و کتابخانه به عنوان حافظ و پشتیبان
مدرس/مدرسان: دکتر علی اکبر سرپرست - کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ، سرکار خانم پریچهر آقا سید جوادی - کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/25 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه به منظور شناسایی بیشتر کتابخانه و منابع آن و همچنین نقش مهم آن در تحقیق و پژوهش :وبینارها و کارگاه های را در هفته پژوهش برگزار می کند:وبینار مالکیت فکری و مدیریت حقوق دیجیتال DRM و کتابخانه به عنوان حافظ و پشتیبان 
دکتر علی اکبر سرپرست کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی ؛پریچهر آقاسید جوادی کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی
توجه: تاریخ این کارگاه به 1400/10/14 تغییر یافته است.
لینک ورود به کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/b-talk/
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir

۱۴۰۰/۱۰/۸
-
نقش کتابخانه های دانشگاهی در پشتیبانی از برنامه های پژوهشی دانشگاه و آشنایی با منابع اطلاعاتی دانشگاه
مدرس/مدرسان: دکتر محمد سروری - مسئول پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی ، خانم آمنه پورآقائی - کارشناس مسئول کارگاه ها و علم سنجی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۸ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/25 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه به منظور شناسایی بیشتر کتابخانه و منابع آن و همچنین نقش مهم آن در تحقیق و پژوهش :وبینارها و کارگاه های را در هفته پژوهش برگزار می کند: نقش کتابخانه های دانشگاهی در پشتیبانی از برنامه های پژوهشی دانشگاه و آشنایی با منابع اطلاعاتی دانشگاه
دکتر محمد سروری مسئول پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی ؛آمنه پورآقائی: کارشناس مسئول کارگاه های معاونت پژوهش و فناوری
لینک ورود به کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/b-talk/
لینک ثبت نام و دریافت گواهی :https://workshop.khu.ac.ir


۱۴۰۰/۱۰/۱۵
-
علم سنجی : نقش راهبردی کتابخانه دانشگاه در اعتبارسنجی آثار پژوهشی (مجلات و مقالات ISI و پژوهش داخلی)
مدرس/مدرسان: دکتر داود حاصلی - عضو هیات علمي گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/11/20 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه به منظور شناسایی بیشتر کتابخانه و منابع آن و همچنین نقش مهم آن در تحقیق و پژوهش :وبینارها و کارگاه های را در هفته پژوهش برگزار می کند:علم سنجی : نقش راهبردی کتابخانه دانشگاه در اعتبار سنجی آثار پژوهشی (مجلات و مقالات ISI و پژوهش داخلی)
دکتر داود حاصلی عضو هیات علمی گروه اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی 

لینک ورود به کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/b-talk/
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:
https://workshop.khu.ac.ir

۱۴۰۰/۹/۱۷
-
صنعت همانند جویی: بایدها و نبایدها
مدرس/مدرسان: دکتر سید علی اصغر حسینی - مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی ، دکتر علی عظیمی - مدیر مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه خوارزمی ، دکتر مجید افشاری راد - مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۷ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/11/26 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ورود به کارگاه:http://vc1.khu.ac.ir/psych_school-workshops_1/
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:

۱۴۰۰/۹/۲۴
-
نگرشی نو بر مدیریت بحران سازمانی
مدرس/مدرسان: دکتر فائزه فرهودی - دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۴ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/28 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:
https://vc3.khu.ac.ir/b-talk


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کتابخانه مرکزی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | central library