سامانه جامع کارگاه های معاونت پژوهش و فناوری-کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد- ثبت درخواست برگزاری کارگاه
درخواست برگزاری کارگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/27 | 
دانشکده ها و انجمن های علمی و سایر موسسه های علمی دانشگاه  خوارزمی در صورتی که درخواست بررسی و ثبت کارگاه در سامانه کارگاه ها را دارند،از طریق اتوماسیون اداری،درخواست خود را به معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه خوارزمی ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه جامع کارگاه های معاونت پژوهش و فناوری-کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد:
http://workshop.khu.ac.ir/find.php?item=1.115.215.fa
برگشت به اصل مطلب