انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۱/۳۰
-
نوروفیزیولوژی
مدرس/مدرسان: دکتر دلارام اسلیمی اصفهانی - هیئت علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱/۳۰ - ساعت 18 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/1/30 هزینه: رایگان
ظرفیت: 19 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

فیزیولوژی دستگاه عصبی


لینک کارگاه    http://vc2.khu.ac.ir/rah3m3x3g6xj
برای دریافت گواهی،ثبت نام در سایت الزامی است.

۱۴۰۰/۳/۶
-
آموزش مبانی و کاربردهای Real-Time PCR
مدرس/مدرسان: دکتر المیرا بیرامی - عضو هیات علمي گروه علوم جانوری دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۳/۶ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/3/6 هزینه: رایگان
ظرفیت: 130 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

-آشنایی با کلیات و اصول Real-Time PCR و کاربرد آنها در علوم زیستی
-  نحوه آماده سازی نمونه ها جهت انجام Real-Time PCR (استخراجRNA و سنتزDna)
- اصول طراحی پرایمر 
- انواع پروپ ها و کاربردهای آنها
- آشنایی با دستگاه Real-Time PCR
- نحوه انجام Real-Time PCR
- نحوه آنالیز داده های Real-Time PCRلینک ورود به کارگاه     http://vc1.khu.ac.ir/centlab/
برای دریافت گواهی،ثبت نام و انتخاب کارگاه الزامی ست.

۱۴۰۰/۹/۲۰
-
تهیه مقاطع میکروسکوپی
مدرس/مدرسان: دکتر زهره شیرخانی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۰ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/19 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir/
لینک شرکت در کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/biol۱۴۰۰/۹/۲۲
-
کاربرد لینوکس در بیوانفورماتیک
مدرس/مدرسان: دکتر لیلا کرمی - عضو هیات علمي دانشکده علوم زیستی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ساعت 9 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک شرکت در کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/biol


۱۴۰۰/۹/۲۴
-
آشنایی با اصول طراحی پرایمر
مدرس/مدرسان: دکتر آزاده نیک نژاد - عضو هیات علمي علوم زیستی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۴ - ساعت 8/30 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/23 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک شرکت در کارگاه:
https://vc3.khu.ac.ir/biol

۱۴۰۰/۱۰/۲
-
Genome editing based on CRISPR cas9 system
مدرس/مدرسان: دکتر محمد طهماسب - عضو هیات علمي دانشکده علوم زیستی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۲ - ساعت 13:30 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/2 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

توجه مهم :کارگاه دکتر طهماسب به تاریخ 1400/10/02 ، ساعت 13:30 تا 15:30 تغییر یافته است.
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir/
لینک شرکت در کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/biol

۱۴۰۰/۹/۲۹
-
Generation of Murine monoclonal Antibodies by Hybridoma Technology
مدرس/مدرسان: دکتر محمد درودیان - عضو هیات علمي دانشکده علوم زیستی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۹ - ساعت 14 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/28 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir/
لینک شرکت در کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/biol

۱۴۰۰/۹/۳۰
-
اصول استفاده از تکنیک RT-PCR در مطالعات سلولی مولکولی
مدرس/مدرسان: دکتر المیرا بیرامی - عضو هیات علمي علوم زیستی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۳۰ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/29 هزینه: رایگان
ظرفیت: 101 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir/
لینک شرکت در کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/biol

۱۴۰۰/۹/۲۲
-
زیست شناسی در جهان امروز
مدرس/مدرسان: دکتر احسان حسینی - هیئت علمی دانشکده علوم زیستی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ساعت 12 مکان برگزاری: LMS
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت ناملینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir/​​​​​​
لینک شرکت در کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/biol/

۱۴۰۰/۹/۲۳
-
آیا زمین برای شما اهمیت دارد؟
مدرس/مدرسان: دکتر نسترن حیدری - هیئت علمی دانشکده علوم زیستی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۳ - ساعت 17 مکان برگزاری: LMS
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/20 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir/
لینک شرکت در کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/biol

https://workshop.khu.ac.ir/

۱۴۰۰/۹/۲۷
-
مطالعه فلوریستیک گیاهان منطقه حفاظت شده استند،شهرستان نهبندان،استان خراسان جنوبی
مدرس/مدرسان: دکتر فرخ قهرمانی نژاد - عضو هیات علمي دانشکده علوم زیستی ، دکتر مهدی علی آبادی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۷ - ساعت 9 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/26 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت ناملینک ثبت نام و دریافت گواهی: https://workshop.khu.ac.ir/
لینک شرکت در کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/biol

۱۴۰۰/۹/۲۷
-
تعیین وضعیت حفاظتی و نواحی اندمیسم تیره میخکیان در ایران
مدرس/مدرسان: دکتر زهرا عربی میانرودی - پژوهشگر پسا دکتری
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۷ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/26 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir/
لینک شرکت در کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/biol

۱۴۰۰/۹/۲۸
-
پروتئینهای مهار کننده آپوپتوزی به عنوان هدف در درمان سرطان
مدرس/مدرسان: دکتر مجید مهدوی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۸ - ساعت 14 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/27 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت ناملینک ثبت نام و دریافت گواهی : https://workshop.khu.ac.ir/
لینک ورود به کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/biol

۱۴۰۰/۹/۳۰
-
کاربرد چیپهای میکروفلونیتیک در جداسازی اسپرم های نرمال برای استفاده در روش های کمک باروری
مدرس/مدرسان: دکتر هما محسنی کوچصفهانی - عضو هیات علمي ، دکتر روناک حیدریان - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۳۰ - ساعت 17 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/29 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir/
لینک ورود به کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/biol

۱۴۰۰/۹/۲۷
-
مطالعه فلورریستیک گیاهان منطقه حفاظت شده استند شهرستان نهبندان،استان خراسان جنوبی
مدرس/مدرسان: جناب آقای مهدی علی آبادی - دانشجوی دکتری گرایش سیستماتیک گیاهی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۷ - ساعت 9 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/26 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir/
لینک شرکت در کارگاه:https://vc3.khu.ac.ir/biol

۱۴۰۰/۱۰/۲
-
مبانی آموزشی کار با نرم افزازAdobe lllustrator بری تصاویر بیولوژی مورد استفاده در مقالات و پایان نامه ها
مدرس/مدرسان: آقای محمد حسین اژدری - دانشجوی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی ، آقای نیما گودرزی - دانشجوی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی ، دکتر محمد درودیان - استادیار گروه سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۲ - ساعت 15:30 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/2 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نامکلیه حقوق این وب سایت متعلق به علوم زیستی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | biology